ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0 7431 1850 โทรสาร : 0 7431 1853ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 1. 15 แบบฟอร์มบัญชีพยาน
 2. 40_40ก_40พ แบบฟอร์ม
 3. 47 ทวิ หมายจับ
 4. 48 ทวิ หมายค้น
 5. 04 แบบฟอร์มคำฟ้อง
 6. 07 แบบฟอร์มคำร้อง
 7. 09 แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ
 8. 10 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
 9. 11 แบบฟอร์มคำให้การจำเลย
 10. 16 แบบฟอร์มหมายเรียกพยานบุคคล
 11. 17 แบบฟอร์มหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา)
 12. 18 แบบฟอร์มหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีแพ่ง)
 13. 19 ตรี แบบฟอร์มหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
 14. 32 แบบฟอร์มอุทธรณ์
 15. 33 แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์
 16. 34 แบบฟอร์มคำแก้อุทธรณ์
 17. 35 แบบฟอร์มท้ายคำแก้อุทธรณ์
 18. 36 แบบฟอร์มฎีกา
 19. 37 แบบฟอร์มท้ายฎีกา
 20. 38 แบบฟอร์มคำแก้ฎีกา
 21. 39 แบบฟอร์มท้ายคำแก้ฎีกา
 22. 47 หมายจับระหว่างพิจารณา
 23. 48 หมายค้นระหว่างพิจารณา
 24. ตัวอย่าง คำร้องขอฝากขัง
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 2. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต พ.ศ.2551
 7. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด