ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0 7431 1850 โทรสาร : 0 7431 1853

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ระเบียบ
  พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

 3. พระราชกฤษฎีกา
 4. พระราชกฤษฏีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560

 5. ข้อบังคับ
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

 7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 9. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 12. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 13. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต พ.ศ.2551
 14. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

เอกสารอื่นๆ
  บัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 1. บัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง